Annus
2 0 0 7Parentes puellae in causâ iudiciali sunt
accusatores secundarii.

Μεμφομένων δὲ τῶν φίλων, διότι ἰατρόν τινα κακῶς λέγει Παυσανίας, πεῖραν οὐκ ἔχων αὐτοῦ οὐδὲ ἀδικηθείς τι, εἶπενʹ „Ὅτι, εἰ ἔλαβον αὐτοῦ πεῖραν οὐκ ἄν ἔζων."

 

DE MEDICASTRO MERGENTHEMIENSI

Anaesthesistae causam esse dicendam

Medicus dicit se non esse in culpâ mortis puellae triennis

Quidam medicus anaesthesista homicidii culposi accusatus die Lunae coram iudicio provinciali Ellwangensi negavit se esse in culpâ mortis puellae triennis. Idem vir hodie 54 annos natus ab actore publico dicitur mense Octobri 2002 exeunte Thermîs Mergenthemianîs (Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis), antequam dentes sunt extracti, narcosin plenam inducens adversus monitionem fabricatoris expressis verbis scriptam usus esse ampullâ solutionis narcoticae iam antea adhibitâ. Eadem cum iterum esset adhibita, ab actore publico putatur fortasse fuisse bacteriis infecta.

 

Puellam febri vehementi correptam esse

Puella duabus horis post narcosin factam inciderat in febrim vehementissimam. Eadem intra duodecim horas in nosocomio mortua est circulatione sanguinis collapsâ. Paucis horis antequam medicus puellam curavit, narcosi sopiverat virum illo tempore 39 (undequadraginta) annos natum. Hic quoque patiens duabus horis post narcosin factam inciderat in febrim vehementissimam, sed eius vita servata est.

 

Causâ iuridicâ ineunte reus, qui ex anno 1990 Thermis Mergenthemianis praxin facit anaestheticam, dixit se dolere puellae mortem alteriusque patientis valetudinem difficilem.  

Ampullam fuisse iam apertam

Idem non negavit se liquorem narcoticum siphunculis indidisse ex ampullâ extractum, e qua iam antea apertâ compluries liquorem extraxerat. Sed fieri non potuisse, ut solutio narcotica contaminaretur. Se aperuisse ampullam recentem eo tempore, quo curaret virum illum 39 annos natum.

 

Spatium temporis ab ampullâ apertâ usque ad puellam narcosi sopitam fuisse tam breve, ut solutio „omni casu" posset adhiberi hygienicę. „Usque dum" medicus inquit „germina oriantur, necesse est transeant integri dies, non sola hora una et dimidia".

 

Diem utendi limitarem ex annis praeteriisse

Actor publicus dixit complura medicamenta in praxi et in medicinali perâ medici condita partim iam ante complures annos praeteriisse diem utendi limitarem. Neque regulariter probata et disquisita esse instrumenta narcotica atque sphygmometrica.

 Reus obiectis respondit haec eo effecta esse, quod ante 7 annos sedem praxeos suae mutavisset. At idem negavit se usum esse medicamentis, quorum dies utendi limitares exiissent.

In iudicio provinciali reus Petrus B. (in medio) quaerit sedem suam.

 

Parentes fuisse accusatores secundarios

Parentes puellae mortuae interfuerunt causae iuridicae accusatores secundarii. Pater reum cum audivisset, in pausâ causae iuridicae: „Paulatim" inquit „fit, ut me taedeat istius. Equidem quaero, num quando iste instrumenta sua purgaverit."

 

Filiam suam secundum relationem obductionis mortuam esse percussione endotoxinicâ (Endotoxinschock); anaesthesistam illum unicum fuisse, qui puellae siphunculum iniceret. "Necesse est percussionem effectam esse aliqua re".

Hanc relationem d.03.m.Iul., a.2007 in interreti editam (http: //www.heute.de/ ZDFde/inhalt/
23/0,1872,5561975,00.html
) e Theodisco sermone in Latinum convertit Nicolaus Groß praeceptor Sedis interretialis doműsque editoriae, quae appellatur LEO LATINUS: http://www.leolatinus.com/

 

Moers/Ellwangen - Puellam triennem post narcosin esse mortuam

Scripsęrunt Jörg ISRINGHAUS et Christian SCHROEDER, Latinę reddidit Nicolaus GROSS


Liquore narcotico contaminato dicitur effectum esse, ut puella triennis dentibus tractatis morerętur.

(RP) Quidam anaesthesista e die hesterno causam dicit Ellwangâ in oppido, quia puella parva post narcosin plenam propter dentes tractandos factam mortua est. Medicus autem negat se non satis purę laborasse, quod sibi obicitur.

Liquore narcotico impurato dicitur effectum esse, ut puella triennis, postquam eius dentes tractati sunt, morerętur. E die hesterno hic casus agitur coram iudicio provinciali Ellwangensi.

Actor publicus medico anaesthesistae 54 annos nato obicit homicidium culposum et corporis violationem, quod „contra officium et usum rei aptum" usus sit eâdem ampullâ liquoris narcotici compluries. Mortem puellae fuisse evitabilem. At medicus negat obiecta. Se adversus commendationem fabricatoris compluries quidem usum esse liquore eiusdem ampullae, sed operatum esse hygienicâ ratione invituperabili.

Sina-Mareen puella trimula m.Oct. a.2002 sopita erat narcosi plenâ, quia extrahendi erant duo dentes decidui. Secundum Petrum Dierks, directorem camerae dentistarum boreali-rhenanae, haec ratio procedendi est quidem rara, sed in casu abscessűs imminentis haud insolita: „Dentes decidui puellae trimulae, praecipuę dentes molares, instructi sunt radicibus completis. Si iidem extrahuntur, tantae vires efficiunt, quantae non sustineantur a trimulâ."

Infantes ne curandi essent in nosocomio, medicos dentarios saepe uti auxilio anaesthesistae ambulatorii. Eundem decernere, utrum narcosis esset necessaria necne - et esse ex integro responsabilem. „Dentistae sôli" Dierks inquit „non licet narcosin adhibere. Sed talis actio solet fieri sine ullâ difficultate."

At Sina-Mareen puella in difficultates incidit iam domum reversa. Quae medico necessitatis comitante in nosocomium allata, sed ibidem mortua est duodecim horis post dentium extractionem circulatione sanguinis collapsâ. Idem collapsus autem ab accusatore dicitur effectus esse bacteriis, quae in solutionem narcoticam pervenissent, quia medicus ampullâ usus esset compluries.

Etiam vir 42 (quadraginta duos) annos natus, quem anaesthesista eodem die tractavit, per breve tempus in periculum vitae adductus est. Dierks dixit bacteria in cumme perforationis collocata, quae per acum iniectionis primo pervenirent in ampullam, deinde in siphunculum, postea in venam, posse efficere, ut homo patiens afficeretur percussione proteinicâ (orig. Eiweißschock). „Itaque" Dierks inquit „non est in usu ampullis saepius quam semel uti, etiamsi sunt viarum complurium".

Anaesthesista autem coram iudice contendit mortem puellae effectam esse allergiâ in medicamentum aut antibioticum aut narcoticum versâ. Parentes vituperavęrunt, quod sibi non satis bene explicatum esset, quanta alea subiretur narcosi adhibendâ. Accedit quod anaesthesista dicitur in praxi suâ operatus esse magnâ cum negligentiâ. Actor enim publicus medico 54 (quinquaginta quattuor) annos nato obicit, quod usus sit instrumento narcoseôs obsoleto. Praeterea in vidulo illius medicinali inventa esse medicamenta atque instrumenta vetustate inutilia.

Istaec anaesthesistae negligentia a Dierksio dicitur esse inexcusabilis - et aegrę tantum comparari posse cum casu in praxi dentistae Kamp-Lintfortiensi facto. Die 16. m.Maio ibidem enim etiam puella trimula post narcosin plenam mortua erat effectibus circulationis sanguinis collapsae.

Puella Kamp-Lintfortiensis ad operationem dentariam faciendam ab anaesthesistriâ externâ sopita erat narcosi plenâ, e qua non iam erat experrecta. Henricus-Ioachimus (Heinz-Joachim) Moser, actor publicus Moersensis heri ephemeridi nostrae dicit haec: „Corpore mortuo obducto nullum apparuit indicium causae, qua puella mortua erat". Nunc perquiruntur probae telae cellularis subtilioris, ut indagetur causa mortis.

In processu iuridico, qui Ellwangae agitur de morte narcoticâ, usque ad diem 18.am (duodevicesimam) praedispositi sunt etiam quinque dies causae agendae. Anaesthesista etiam post mortem puellae pergit praxin suam facere.

Hanc relationem d.18.m.Iul., h.12.18h, a.2007 in interreti editam (http://www.rp-online.de/public/article/regional
/niederrheinnord/moers/nachrichten/moers/454826
) e Theodisco sermone in Latinum convertit Nicolaus Groß praeceptor Sedis interretialis doműsque editoriae, quae appellatur LEO LATINUS: http://www.leolatinus.com/

 

Mors trimulae

Anaesthesistam damnatum esse ad poenam probationis

Ellwangâ ex oppido (RPO). Propter mendum nacoseôs mortiferum in dentibus puellae trimulae tractandis factum quidam medicus specialis in probationem damnatus est ad custodiam biennem. Iudex provincialis iudicii Ellwangensis iudicavit reum contra praecepta usum esse medicamento narcotico iam adhibito et bacteriis contaminato ideoque normas artis medicae violavisse.

Iudex anaesthesistam 54 annos natum damnavit propter corporis violationem mortiferam et corporis violationem ex proposito factam. Praeterea iudex reo imposuit multam 15.000 (quindecim milium) euronum. Haec pecunia a viro solvenda est institutionibus socialibus. Iudex hac poenâ magnam partem secutus est actoris publici postulationem. Defensor autem petiverat rei absolutionem.

Iudex dixit anaesthesistam d.23. m.Oct. a.2002 in praxi dentistriae usum esse solutione narcoticâ iam antea adhibitâ, quamvis hoc secundum praeceptum fabricatoris fieri non liceret. Sina-Mareen parvula intra 12 horas in nosocomio Mergenthemiensi circulatione sanguinis collapsâ mortua est. Eodem die alter patiens eiusdem medici specialis post narcosin ambulatoriam in morbum incidit. Qui servatus est.

Neun iudex praesidens dixit in medicamenti narcotici involucro necnon in ampullâ notabiliter indicatum esse non licęre űti hôc medicamento nisi semel. Istum medicum tam negligenter ęgisse videri, ut ipsam Fortunam provocaret. Multis in casibus talem usum medicamenti incautum feliciter successisse. At in casu puellae eundem evasisse in calamitatem fatalem. Medicum rem ęgisse socordius. Annis iam octogenariis saeculi proximi praeteriti in USA innôtuisse priores casűs infectionum, qui effecti essent hôc medicamento narcotico ineptę adhibito. Neun iudex autem addidit tamen haud insolitum esse medicos medicamenta narcotica compluries adhibere.

Anaesthesista autem iudicium accepit animo immoto. Qui se innocentem esse asseverâverat. Concesserat quidem se solutione narcoticâ usum esse compluries. Sed se disinfecisse obturaculum cummeum ampullae affixum, antequam siphunculum impungeret. Medicus explicaverat fieri potuisse, ut puella morerętur „allergiâ aut germinibus, quae cellulis defectis pervenissent in circulationem sanguinis". Nam dentes puellae trimulae affectos fuisse carie immensâ.

Mater puellae autem dixit iudicium medico esse „non reverâ poenam". Filiam suam esse mortuam. Se sententiam iudicis passuram esse. Quales effectűs iudicium habiturum esset ad medici approbationem, primo incertum erat.

Hanc relationem d.18.m.Iul., h.12.18h, a.2007 in interreti editam (http://www.rp-online.de/public/article/aktuelles
/panorama/deutschland/justiz/459675
) e Theodisco sermone in Latinum convertit Nicolaus Groß praeceptor Sedis interretialis doműsque editoriae, quae appellatur LEO LATINUS: http://www.leolatinus.com/

 

IUDICIUM/ Poena custodiae in probationem constituta

Medicum provocasse Fortunam

Quem in culpâ esse mortis puellae trimulae

Quidam anaesthesista Mergenthemiensis in culpâ est mortis puellae trimulae. Idem enim conscius violavit normas artis medicae.

HANS GEORG FRANK

ELLWANGÂ ex oppido. Nullo verbo dicto et capite erecto Petrus B.(54) anaesthesista heri relîquit oecum sessorium iudicii provincialis Ellwangensis. Qui modo in probationem damnatus erat ad poenam custodiae biennis propter corpus violatum. Pro 15.000 (quindecim milibus) euronum haec poena constituta est in probationem triennem. Iudex non dubitat, quin anaesthesista in culpâ sit mortis Sinae-Mareenae trimulae necnon viri patientis 39 (undequadraginta annos nati) in discrimen vitae adductae, quia in ambobus tractandis usus sit solutione narcoticâ bacteriis graviter contaminatâ.

Iudex Iohannes-Ioachimus (Hans-Jochen) Neun iudicii causam explicans dixit Petrum B. „conscium et volentem violavisse normas artis medicae". Quamvis valerent normae severae, quibus praescriberetur, quomodo adhibendum esset propopholum medicamentum narcoticum, quia „infectiones factae essent permultae" ideoque „magnam esse aleam", et medicum indicia, quae essent quam dilucidissima, „conscium neglexisse". Propopholum ampullae contentum statim fuisse consumendum, sed Petrum B. usum esse ampullâ iam die proximo praeterito apertâ.

Evidenter apparęre medicum consuetum fuisse űti propopholo, quod relictum esset in ampullis iam adhibitis. „Haec est" Neun iudex inquit „actio periculosa, quae multis milibus casuum bene evasit, at d.23. m.Oct. a.2002 finita est calamitate fatali". Illo die Petrus B. virum adultum et puellam, qui antea valuerant, sopivit ad operationes non periculosas faciendas. At vir rei peritus dicit adultum vitâ non superasse nisi fortunatissimum. E contrario Sina-Mareen non iam servata est, quia Petrus B. eam postea non iam curavit.

Inter causam iudicialem mentio incidit de praxi anaesthesistae Mergenthemiensi horribiliter neglectâ et disturbatâ. Graves defectűs hygienęs, utensilia non culta, nulla vestimenta tutoria, post ipsa infortunia m.Oct. a.2002 facta Petrus B. non servavit praecepta medicamina narcotica adhibendi - in domo perquirendâ inventae sunt complures ampullae iam apertae. Iudex miratus: „Iste" inquit „voluit Fortunam provocare". Idem iudex adnotavit istanc Doctoris Petri B. methodum pluralem inter anaesthesistas videri esse „haud prorsus inusitatam".

Approbationem medici probatum iri

In poenâ mensurandâ iudex commodo rei respexit, quod îdem diurnariorum relationibus aliquatenus affligerętur „publicae indignationi expositus" eiusdemque reditus pecuniae, postquam innôtuisset narcosis mendosa, graviter deminutus esset. Medicus ipse indicat lucrum sui 70% (septuagenis centesimis) deminutum esse. At iudex Neun verbis extulit culpandam fuisse „medici temeritatem socordiamque inintelligibiliter magnam."

Cum non timeatur, ne medicus delictum iteret neque îdem antea umquam iudicialiter punitus sit, poena constituta est in probationem. Idem nisi proximis tribus annis iterum causam dixerit, non debebit custodiâ tenęri. Praeterea, ut „consequentiam sentiret", damnatus est ad 15.000 (quindecim milia) euronum solvenda, quae maximam partem dabuntur institutionibus parvulos tutandi et adiuvandi. Actor publicus postulaverat 30.000 (triginta milia) euronum, sed iudex Neun „propter sumptűs processűs iuridici horrendos" putavit sufficere „dimidiam partem". Ubi iudicium erit iure ratum validumque, praesidium gubernationis decernet, utrum Petro B. liceat approbationem retinęre necne.

Hanc relationem, quae edita est d.19.m.Iul., a.2007, p.13 ephemeridis, c.t. „SÜDWESTPRESSE" (in parte, c.t. „Südwestumschau") e Theodisco sermone in Latinum convertit Nicolaus Groß praeceptor Sedis interretialis doműsque editoriae, quae appellatur LEO LATINUS: http://www.leolatinus.com/

 

XXXXX

Propopholum (i.e. Propylophenolum, adn. interpretis)

symbola Germanicae Wikipediae encyclopaediae liberae,

a Nicolao Groß in Latinum conversa

Nomenclatio

nomen (INN)

propopholum

grex effectualis

narcoticum

nomina mercatoria

Disoprivan®, Recofol®, Propofol-®Lipuro

Classificatio

ATC-codex

N01AX10

CAS-numerus

2078-54-8

obligatio praecepti: est

 

informatio specialis (propofolum)

qualitates chemicae


nomen: 2,6-diisopropylphenolum

formula summaria

C12H18O

massa molaris

178,273 g/mol

Propopholum (nomen mercatorium: Disoprivan®, Recofol®) est medicamen gregis narcoticorum, quod propter brevem periodum plasmatis dimidiariam et cumulationem relativę parvam putatur esse bene moderabile. Propopholum, si usu mercatorio praeparatur, solvitur emulsione lipideâ (oleo glycinęs, i.e. soya) ideoque colore est lacteo-albo.

Qualitates clinicae

Propopholum effectum habet hypnoticum, sed non analgeticum. Quod adhibetur ad sedationem, velut in gastroscopiâ aut coloscopiâ, aut unâ cum medicamento analgetico ad anaesthesin generalem incohandam aut fovendam. Pro effectibus propopholi perquam commodis habetur, quod patientes satis iucundę obdormiscunt et expergiscuntur necnon rarius nauseant et evomunt (PONV) quam adhibitîs narcoticis gasîs.

Ad anaesthesin intravenosam incohandam et fovendam propopholum adhibetur unâ cum medicamento analgetico breviter efficiente - quale est Remifentanil (Ultiva®). In hunc finem propopholum infunditur instrumento perfusorio (orig. Spritzenpumpe). Proponitur, ut in sanguine concentratio propopholi sufficiens fiat et servetur. Ad hoc assequendum primo infunditur dosis bolica 1-2 mg/kg (unius aut duorum miligrammorum pro chiliogrammo ponderis corporalis), deinde sequitur infusio continua 6-12 miligrammorum pro chiliogrammo et horâ. Instrumentis perfusoriis computatro dirigendis, quae programmata sunt datis propopholi pharmacocineticis, velocitas infusionis ita regulatur, ut portio substantiae sanguinaria maneat constans aut ut anaesthesista dosin possit celeriter mutare (TCI = „target controlled infusion").

In medicinâ intensivâ propopholum item adhibetur ad sedationem analgeticam („côma artificiale"). Quia ipsum caret effectu analgetico, plerumque combinatur cum medicamentis opioideîs (qualia sunt Sufentanil, Piritramid). Post infusionem diuturniorem substantiis decompositione exortis fieri potest, ut urina fuscescat aut viridescat. Cum propopholum, si usu mercatorio praeparatur, commiscetur cum oleo glycinęs, necesse est custodire metabolismum lipidorum.

In patientibus, qui quibusdam factoribus (quales sunt myopathiae aut hyperthermia maligna iam facta) periculum subeant, ne incidant in hyperthermiam malignam (quae est rara complicatio narcosi associata), licet adhibere propopholum. Item licet propopholo sopire patientes, in quibus fieri non potest, ut narcosis statim finiatur, quamvis exorta sit hyperthermia maligna, quia propofolo contra ac narcoticis volatililibus saepe adhibitis hic morbus non excitatur.

Contraindicationes

Propopholum ne adhibeatur, si patiens laborat insufficientiâ circulationis aut hypovolaemiâ, quia easdem exauget. Praeterea propopholum non licet adhibere in gestatione et lactatione, quia nondum certo scimus, his temporibus qualia detrimenta propopholo possint effici. In parvulorum anaesthesi narcoses possunt peragi ex aetate 6 mensium, narcoses parvulorum, si propopholum adhibetur ut hypnoticum, hodie saepe peraguntur. E contrario ad parvulos 16 annis minores in statione intensivâ sedandos propopholum ne adhibeatur, quia nondum certum est, quales sint eiusdem securitas et efficacia.

Effectűs inoptati

Propopholi effectűs secundarii graviores sunt respiratio usque ad apnoęn depressa et pressio sanguinis deminuta (propter resistentiam vasorum circumiectorum deminutam). Necnon inveniuntur phaenomena excitationis (velut motűs spontanei, convulsiones musculorum), reactiones allergicae (anaphylaxis) propter histaminum liberatum et somnia patientis (plerumque iucunda, sed interdum talia, qualia appellantur "bad trips" - i.e. suppressiones nocturnae rebus verę sensis valdę similes). Alius effectus secundarius est dolor iniectionis localis, qui efficitur pariete venae irritato. Praeterea sex maximum horis post propopholum adhibitum fieri possunt convulsiones.

Propopholo diutius adhibito raris in casibus oritur PRIS, i.e. syndromę propopholi infusi; quo fit, ut cor atque circulatio sanguinis disturbentur, musculi dissolvantur (rhabdomyolysis) et sanguis redundet acido lactico (acidosis lactica).

Aliae informationes

Propopholum in USA a.1989 permissum est ab administratione, quae appellatur „Food and Drug Administration". In Germaniâ ceterisque in terris Europaeis hoc medicamentum narcoticum primo permissum est a.1996. Propopholum eo modificatur, quod admiscetur EDTA. Hôc additamento, si propopholum per negligentiam bacteriis est contaminatum, crescentia bacteriorum retardatur, sed non ex integro prohibetur. Itaque etiam in futurum necessarius est usus propopholi asepticus. Aliae formae propopholi recentiores fabricantur in basi mixturae acidorum lipidicorum, quae sunt catenis mediocribus et longioribus (MCT/LCT). Iisdem enim deminuitur dolor, qui efficitur propopholo iniciendo, necnon melior redditur metabolismus lipidorum.

propopholum

Nomen systematicum (IUPAC)

2,6-diisopropylphenolum

Signa identificatoria

CAS numerus

2078-54-8

ATC codex

N01AX10

PubChem

4943

mensa pharmaceutica

APRD01201

Data chemica

formula

C12H18O 

massa molaris

178.271 g/mol

Data pharmacocinetica

bioacceptibilitas

NA

ligatio proteinica

95 to 99%

metabolismus

hepatica glucuronidatio

periodus dimidiaria

30 - 60 min

excretio

renalis

Considerationes therapeuticae

praegnantiae cat.

B (U.S.), C (Au)

status legalis

-tantum (U.S.)

Routes

Intravenous

WIKIPEDIA ANGLICA:

 

Propopholum est substantia anaesthetica breviter efficiens, quae venis iniecta adhibetur ad patientes adultos et parvulos, qui sunt tribus annis maiores, anaesthesi generali sopiendos; ad anaesthesin generalem in patientibus adultis et parvulis duobus mensibus maioribus servandam; et ad sedationem medicam, qualis fit in unitate curae intensivae (ICU) adultorum intubatorum et mechanicę ventilatorum et in colonoscopia. Propopholum non habet effectum analgeticum.

Propopholum in plus 50 terris comprobatum est aptum esse ad anaesthesin inducendam et servandam.

Praeterea haec substantia solet adhiberi in medicinâ veterinariâ; multi anaesthesistae veterinarii propopholum considerant esse aptissimum narcoticum ad bestias minores (canes, cattas eqs) sopiendas, quia eodem adhibendo deminuitur alea dandae hyperdoseôs.

 

Qualitates chemicae


Ecce ampulla 20 mililitras emulsionis 1% (centesimae partis) propopholi continens En lege verba Anglica, quae sunt: „Use once only" i.e. Utere semel tantum!

Propopholum est oleum, quod cum aquâ non potest commisceri ideoque non inici potest per se. A.1977 primo in nosocomiis est adhibitum formâ substantiae cremophorae EL solutum, sed propter reactiones anaphylacticas idem de mercatu est sublatum. Deinde iterum fabricatum est formâ emulsionis aquosae olei glycinęs (soyae) et a.1986 ab officinâ AstraZeneca" sub nomine mercatorio „Diprivan" (abbreviatio nominis DI-isoPRopyl IV ANesthetic) iterum venale prostitit. Propopholum hodie solet praeparari mixturâ substantiarum quae est: 1% (centesima pars) propopholi et 10% (denae centesimae) olei fabae glycinęs, i.e. soya et 1.2% (una - virgula - binae centesimae) phospholipidi ovarii purificati (quae est substantia emulsifica) et 2.25% (binae - virgula - binae - quinae centesimae) glyceroli (qua substantiâ tonicitas accommodatur) et natrium hydroxydatum (quo accommodatur valor pH, i.e. potentiae hydrogeniae). Diprivanum continet EDTA, quae est substantia antimicrobialis. Recentiora genera narcoticorum propopholicorum continent natrium metabisulphiticum vel alcohol benzylicum. Emulsio propopholi est liquor albitudinis valde opacae, quia guttulis olei exiguis (~150 nanometra latis), quas continet, lux dispergitur.

Qualitates pharmacologicae

Propopholum in vivo facile coniungitur cum proteinis et in iecore digeritur coniunctione metabolicâ (Angl. conjugation). Idem portione excretoriâ (Angl. rate of clearance) superat fluxum sanguinis iecoralis; itaque verisimile est propopholum eliminari etiam extra iecur. Incertum est, qua ratione chemicâ propopholum in corpore agat, sed docti opinantur eandem substantiam primum eo valere, quod efficacem faciat receptorem GABA-A, fortasse tempore canalis claudendi retardando.

Recentibus investigationibus etiam apparuit systema endocannabinoideum insigniter conferre ad actionem propopholi anaestheticam eiusdemque proprietates unicas efficiendas. Aestimatum est propopholi dimidiam partem eliminari intra spatium, quod sit inter duas et viginti quattuor horas. Tamen effectus propopholi clinicus valet per tempus multo brevius, quia haec substantia rapidę distribuitur in telas cellulares circumiectas ideoque eius effectűs valdę deminuuntur iam intra semihoram postquam est iniectum. Propter hanc rem et effectum rapidum (intra nonnullas minutas valentem) et amnesiam moderatam eodem effectam propopholum videtur esse medicamentum ad sedationem aptissimum.

 

Effectűs secundarii

Praeter hypotensionem et apnoen transeuntem unus ex effectibus propopholi secundariis frequentissimis est dolor, qui oritur cum inicitur, praesertim venis minoribus. Hic dolor mitigari potest eo quod praetractatur lidocaino. Patientes propopholo respondent magnâ cum varietate, interdum parvis iam dosibus profundę sedantur.

Propopholum cognitum est efficere reactionem adversam quibusdam in patientibus, e.g. mycloniam et dystoniam. At nota bene tales casűs esse rarissimos. Propopholum apparet esse aptum ad patientes porphyriâ laborantes sopiendos, nec inventum est augere aut excitare hyperpyrexiam malignam.

Trivialia

Nomina propopholi trivialia, quae frequentantur a nosocomis, sunt „lac amnesiae" et „lac anaesthesistarum", quorum prius lusorię derivatum est a „lacte magnesiae", medicamento laxativo, quod est similis coloris lactei. Idem etiam appellatur „Penguin Milk (i.e. lac spheniscorum) a quibusdam anaesthesistis paediatris Britannis, qui parvulos sopientes student animum illorum avertere ab operatione medicâ (ut liberent a timore).

Pausanias amicis vituperantibus, quod quendam medicum calumniaretur neque expertus neque ullum malum ab illo passus, dixit hoc: „(Inexpertus loquor,) quia, si illum expertus essem, non iam viverem."

PLUTARCHUS, Moralia 231 a

 

ADNOTATIUNCULA INTERPRETIS: QUALIS VIR SIT MEDICASTER.

Haec hactenus de Medicastro Mergenthemiensi et de propopholo ab illo negligentissimę adhibito. Ceterum medicaster (-tri m.) est medicus artem suam parum scitę et ineptę et negligenter exercens. Idem verbum invenitur

a.1682, p.316 in peridico olim illustrissimo, c.t. ACTA ERUDITORUM, quod editum est Lipsia in urbe a.1682-1782. cfr verba antiqua, quae sunt „philosophaster" et „poetaster".

Symbolas Wikipediae Germanicae Anglicaeque interreti editas, quae spectant ad propofolum, e Theodisco et Anglico sermone in Latinum convertit Nicolaus Groß praeceptor Sedis interretialis doműsque editoriae, quae appellatur LEO LATINUS: http://www.leolatinus.com/

 

Scripsit Nicolaus GrossRetro ad:

Novissima editio
Summum paginae